2022-04-12 06:35Pressmeddelande

Wallenbergstiftelse ger Berättarministeriet utökat förtroende

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat stöd till Berättarministeriet för expansion till ytterligare områden.

Berättarministeriets uppdrag är att vara ett stöd för skolor med högt socioekonomiskt index genom att stärka lärarnas professionsutövning, och på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet.

Stödet från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond möjliggör ett utökat erbjudande där fler skolor med stora behov kan ta del av Berättarministeriets kostnadsfria skolprogram, som främjar barnens språk- och kunskapsutveckling. Det pågående kriget i Ukraina medför att fler barn påbörjar en skolgång i Sverige, vilket gör behovet än större. 

”Jag kom själv som flyktingbarn till Sverige och vet av egen erfarenhet vilken betydelse skolan har för att barn som upplevt traumatiska händelser ska kunna påbörja en bearbetning och återgång till ett normalt liv i trygghet och med tilltro till framtiden.  Wallenbergstiftelsens stöd ger oss möjlighet att bidra till att fler barn får möjlighet att bli aktiva deltagare i ett demokratiskt samhälle. För det är vi mycket tacksamma.” Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge