2018-09-05 12:40Pressmeddelande

Utbildning är demokrati

Skolan blir mer och mer segregerad och elevernas bakgrund avgör i allt högre grad kvaliteten på deras skolgång. Glappet mellan skolorna med högst genomsnittligt betyg och skolorna med lägst betyg ökar. Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden har ofta mindre stöd och studiero i sin hemmiljö än genomsnittet, vilket ställer extra höga krav på lärarna i dessa områden som får mindre tid till lektionsplanering, kollegialt lärande och professionell utveckling. Lärarnas förutsättningar och utmaningar i dessa områden skiljer sig markant från resten av landet.


Bostadssegregationen och den ojämlika skolan leder till ett ojämlikt valdeltagande. Det är resursstarka och välutbildade människor som röstar i störst utsträckning. Bland de röstberättigade mellan 18 och 74 år som hade läst vidare efter gymnasiet deltog 94 procent i riksdagsvalet 2014. Bland dem som hade lägre utbildning än gymnasienivå var valdeltagandet bara 79 procent. (källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/)

Vad händer med vårt samhälle när barnens socioekonomiska bakgrund blir avgörande för deras skolgång, valdeltagande och framtid? Vilka har mandat att bygga Sverige? Jo, vi riskerar att bygga ett samhälle där de mest utsatta inte är med och formar grundstrukturer och lagar. Det leder i förlängningen till politisk instabilitet och konflikter.

Utbildning är fundamentet för en välmående demokrati och den mest effektiva insatsen för att motverka det utanförskap som kan få enskilda individer att vända samhället ryggen och förlita sig på extremism, våld och hat. Berättarministeriet är en riktad demokratisk insats för att motverka segregationens negativa effekter på våra barns skolgång och stärka lärarna i områden med hög arbetslöshet så länge behovet finns.

Alla barn är nyfikna, begåvade och intelligenta. Bli den som påminner dem om det.


Läs mer och registrera dig som volontär här.
Läs hela Berättarministeriets magasin här.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.