2023-03-07 12:25Pressmeddelande

Ökande klyftor

Klyftorna i svensk skola ökar. Den kvalitativa undersökning Berättarministeriet genomfört bland lärare i skolor med låga studieresultat och högt socioekonomiskt index visar att den höga frånvaron under pandemin drabbat likvärdigheten i svensk skola och att skolans kompensatoriska uppdrag blivit allt viktigare. Det bekräftas av en rapport från Sveriges Lärare som visar att grundskolan har svårt att klara sitt kompensatoriska uppdrag samtidigt som klyftan mellan elevernas förutsättningar växer.

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten belyser tillståndet i den svenska skolan och det behov av stöd och samverkan som finns. ”Den svenska skolan är i kris. Skolan är varken god eller jämlik och förmår inte uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag – att ge de socioekonomiskt mest utsatta barnen verktyg att frigöra sig från ett destruktivt arv. Runt 15 procent av alla elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och löper risk att hamna i ett utanförskap. Sambandet mellan en underkänd skolgång och kriminalitet och psykisk och fysisk ohälsa är starkt. Den utveckling kring ökande klyftor vi ser är ett moraliskt nederlag för samhället, och en personlig tragedi för dem som drabbas.”

Berättarministeriet verkar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att vara ett stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index. De senaste rönen visar på vikten av att åtgärder och resurser sätts in för att stötta lärarna och minska klyftorna.

Läs mer:

Berättarministeriets rapport ”Lärares röster i pandemins spår”

Sveriges Lärares rapport ”Ska alla elever få lyckas?”

Artikel i Dagens Nyheter om Berättarministeriets rapport.

Porträtt i Svenska Dagbladet av Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge