2018-02-28 13:10Pressmeddelande

KTH och Berättarministeriet startar forskningsprojekt om digital storytelling

“Technology supported storytelling for engaged student learning” är ett nytt forskningsprojekt initierat av KTH (Avdelningen för Lärande) och Berättarministeriet med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.


I mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Även EU:s rekommendationer av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande lyfter bland annat den digitala kompetensen. Detta är något som KTH och Berättarministeriet valt att fokusera på i det gemensamma projektet ”Technology supported storytelling for engaged student learning”.

Forskningsprojektet kommer att pågå i 3,5 år med start 1 juli 2018 och möjliggörs med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som beviljat ett bidrag på 3 200 000 kr. Syftet är alltså att undersöka hur och med vilka verktyg digital teknik kan stödja storytelling som koncept för ökad inlärning.

– För oss på Berättarministeriet är det viktigt att identifiera vilken digital teknik som bäst stödjer storytelling då en stor del av vår verksamhet bygger på metoden. Forskningsprojektet är ett led i vår verksamhetsutveckling, som ska leda till att än fler barn får möjlighet att på bästa sätt erövra det svenska språket, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet. 

– Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur digital teknik kan stödja och engagera barn när de arbetar med berättande. Vi kommer undersöka både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och även hur den kan användas för att stödja barnens språkliga utveckling, säger Stefan Stenbom, forskare på KTH.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.