2022-10-27 06:47Pressmeddelande

Här föds framtidens forskarstjärnor!

Elever och forskare på KIElever och forskare på KI

Målet för varje forskare är att finna ny kunskap. Något som kräver fantasi och förmågan att tänka i nya banor. Det är egenskaper klass 6B på Elinsborgsskolan besitter.  Därför har klassen bjudits in till Karolinska Institutet för att träffa rektor Ole Petter Ottersen och några av universitetets forskare.

”Det är av avgörande betydelse för svensk forskning att skapa intresse och engagemang för naturvetenskap brett i samhället. Jag är därför mycket glad och stolt över samarbetet med Berättarministeriet. Ett samarbete som bidrar till att stärka det tredje uppdraget – att sprida kunskap om KI:s verksamhet och forskningens betydelse. Genom mötet inspireras såväl eleverna som KI:s forskare till nya tankar och idéer" , säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Med stöd av Cancerfonden har Karolinska Institutet och Berättarministeriet sedan 2019 utvecklat och genomfört skolprogrammet Redaktör Schwartz forskningsresa tillsammans. Programmet riktar sig till mellanstadiet, löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och NO. Skolprogrammet bidrar till KI:s mål att skapa kontaktytor mellan akademin och grundskola och sänka trösklarna till högre utbildning. Redaktör Schwartz forskningsresa breddar rekryteringen och ökar intresset för naturvetenskap, forskning och högre utbildning för skolelever i områden med högt socioekonomiskt index.

”Barn är födda uppfinnare och utforskare. De är lika smarta, engagerade och nyfikna överallt, att inte alla når till lärosätena handlar bara om ojämlika förutsättningar. Därför vill vi att universitetet inte ska vara en abstrakt plats, utan en plats de har tillgång till.” Eva Hedlund, professor i neurokemi vid Stockholms universitet

Studenter som kommer från hem utan kunskapstradition är oroväckande underrepresenterade på landets lärosäten. Barnens framtid dikteras alltmer av föräldrarnas utbildningsnivå. Det är en utveckling som inte är bra för Sverige, för individen eller för forskningen. Genom samarbeten med institutioner med demokratiskt uppdrag, som KI, kan vi bidra till att bryta trenden och ge fler elever möjlighet till en framtid inom naturvetenskapen.” Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet

 Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden Göteborg. Vi stöttar lärare i skolor med högt socioekonomiskt index med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet. 


Kontaktpersoner

Bodil Unenge
Kommunikationsansvarig
Bodil Unenge