2020-08-11 16:13Pressmeddelande

Berättarministeriet utökar sin verksamhet med fortbildningar

Fler än 50 lärare från sju olika skolor i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm kommer under hösten att gå en fortbildning i språkutvecklande pedagogik. Fortbildningen arrangeras av Berättarministeriet på uppdrag av Stockholms stad som en del i en riktad insats för att stärka lärare i områden med hög arbetslöshet. Samtidigt utbildar Berättarministeriet också skolledare på de skolor där lärarna verkar, detta i samverkan med Skolverket. 
 
Lärarfortbildningarna är skräddarsydda efter lärarnas behov och syftar till att främja elevers språk- och kunskapsutveckling. I ny samverkan med Skolverket fortbildar Berättarministeriet samtidigt aktuella skolledare i det pedagogiska ledarskapet. Fortbildningsinsatserna är riktade och skräddarsydda utifrån de specifika utmaningar som skolorna identifierat.

 

–Efter nästan 10 år på plats i utsatta områden har vi en god relation till våra lärare och är väl förtrogna med deras specifika förutsättningar. Det har varit till stor nytta när vi utformat det här unika formatet. Vi hjälper till att kartlägga elevernas kunskaper och förser lärarna med relevanta läromedel därefter, samtidigt som vi har en kontinuerlig uppföljning med varje arbetslag under terminen. På så sätt omsätts teori i praktik med en gång, berättar Nour Wålstedt, utbildningsansvarig på Berättarministeriet.

 
 
I områden med hög arbetslöshet jobbar lärare ofta under speciella förutsättningar i klassrummet som ställer specifika krav på deras kompetens. Det kan till exempel handla om flerspråkiga klassrum och hög andel elever från hem utan studievana. Martina Olsson är lärare på Bandhagens skola och en av de första att delta i fortbildningen. 
 
 

–Det är angeläget att vi lärare ges utrymme till professionsutveckling anpassad till just våra elevers behov. Det kollegiala utbytet som det här innebär är också oerhört värdefullt och jag ser fram emot att få utbilda mig tillsammans med hela mitt arbetslag, säger hon. 

 
 
Det är ett väldokumenterat problem att den svenska skolan har svårt att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag, det vill säga att kompensera för elevers olika bakgrund. Berättarministeriets uppdrag är att stötta lärare och minska segregationens negativa effekter på barns skolgång. 
 
 

–En likvärdig skola är grundläggande för ett gott samhälle och därför är det avgörande att ge lärare de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Våra nya fortbildningar är ett naturligt steg i vår verksamhetsutveckling och vi är mycket stolta över förtroendet det innebär från både lärarna och staden, säger Dilsa Demirbag-Sten, generaldirektör på Berättarministeriet. 

 
 
Om de nya fortbildningarna
Tisdagen den 11 augusti arrangeras den allra första fortbildningen i Berättarministeriets utbildningscenter i Hagsätra. Första lärarlaget att gå utbildningen är från Bandhagens skola. Totalt 7 skolor och 69 klasser kommer att delta i fortbildningsprogrammet under hösten 2020. De deltagande skolorna är: Snösätraskolan, Bandhagens Skola, Rågsveds Grundskola, Ormkärrskolan, Hagsätraskolan i Hagsätra upptagningsområde, samt Oxhagsskolan och Kista Grundskola i Husby upptagningsområde. Lärarna kommer att fördjupa sina kunskaper inom språkutvecklande arbetssätt, digitalt lärande samt kreativt och kritiskt tänkande. 
 
Parallellt utbildas skolledare på de skolor där lärare som går fortbildningen verkar. Den fortbildningen sker i flera steg under höstterminen och är utformad utifrån vad lärarna lyfter att de behöver för stöd för att skapa goda förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.