2020-04-28 16:07Pressmeddelande

Berättarministeriet lyfts som föredöme i ny skolutredning

Behovet av riktade insatser för skolan tydliggörs i ny skolutredning – Berättarministeriet lyfts som föredöme 
 
Den svenska skolan präglas allt mer av segregation och brister i likvärdigheten. Det bekräftas återigen i en utredning som Utbildningsdepartementet låtit göra.  Berättarministeriet lyfts i utredningen som en viktig aktör i arbetet mot skolsegregationen. Behovet av riktade insatser för lärare och elever i socioekonomiskt utsatta områden är fortsatt stort. 
 
Regeringsutredare Björn Åstrand lämnade den 27 april över utredningen En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen innehåller förslag på hur den svenska skolan ska lyckas uppfylla det kompensatoriska uppdraget – att säkerställa att alla elever får en likvärdig skolgång, oavsett familjebakgrund – något skolan har blivit allt sämre på. Berättarministeriet lyfts i utredningen som exempel på en verksamhet som på ett tydligt och verksamhetsnära sätt motverkar skolsegregationens negativa effekter. 
 
Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare på Berättarministeriet och välkomnar utredningen. 
 
– Berättarministeriets uppdrag är att minska skolsegregationens negativa effekter på barns skolgång genom att stötta lärare i utsatta områden och skapa en trygg och kreativ plats för deras elever att lära sig på. Utifrån vår erfarenhet av att arbeta i de områden där behovet av stöd är som störst gör vi bedömningen att det krävs långsiktiga och riktade insatser till skolan här, vilket utredningen också bekräftar. Nu krävs det att fler aktörer sluter upp för att möjliggöra det långsiktiga och storskaliga stöd som våra lärare förtjänar, säger hon.  
 
I ett utdrag ut utredningen belyser författarna Berättarministeriets höga pedagogiska kvalitet och systematik som en framgångsfaktor och understryker behovet av att kunna skala upp verksamheter som Berättarministeriet:
 
På plats i skolans närhet – Berättarministeriet
Berättarministeriet har under ett antal år med stor systematik utvecklat ett konkret arbete med daglig verksamhet för elever i syfte att utveckla deras språkliga färdigheter. Arbetet utgör ett stödjande komplement till skolundervisningen och aktiviteterna genomförs i samarbete med elevernas lärare. Verksamhetsuppföljningen tyder tydligt på att lärarna upplever att deras undervisning får ett mycket bra stöd genom samverkan med Berättarministeriet och att elevernas språkliga förmågor utvecklas. Det vore med andra ord angeläget att denna, liksom andra verksamheter av denna typ och som håller hög kvalitet, kunde skalas upp.“ (SOU 2020:28)
 
Berättarministeriet verkar i områden med hög arbetslöshet och erbjuder kostnadsfria och kreativa skolprogram som komplement till lärarnas egen undervisning. Sedan starten 2011 har Berättarministeriet tagit emot 2000 pedagoger och över 50 000 barn i sina utbildningscenter.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.