2018-10-29 15:12Pressmeddelande

Berättarministeriet ledamot i Jämlikhetskommissionen

På uppdrag av regeringen har Berättarministeriet bjudits in att medverka i referensgruppen till den nytillsatta Jämlikhetskommissionen. Kommissionen har som uppdrag att ta fram förslag som ska öka jämlikheten i Sverige. Dilsa Demirbag-Sten kommer att representera Berättarministeriet i arbetet kring att öka jämlikheten inom utbildningssektorn.


Kommitténs huvudsakliga uppgift är att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna i Sverige. Det gäller bland annat åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i möjligheter till god utbildning. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

Arbetet ska enligt direktivet stödjas av en brett sammansatt referensgrupp med representanter från offentlig, privat och ideell sektor. Berättarministeriet bidrar till arbetet inom kategorin utbildning och kultur tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslerämbetet och Kulturrådet.

– Den svenska skolan har under lång tid tvingats hantera konsekvenser av bostadssegregationen som är svår att vända de närmaste åren. Elevers skolresultat är allt mer knutet till föräldrars socioekonomiska status. Vi behöver alla omedelbart ta ansvar för att ge alla barn rätt till en god och likvärdig utbildning. Jämlikhetskommissionen är ett mycket viktigt initiativ och vi ser fram emot att bidra till konkreta åtgärder som kan omsättas i handling, säger generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriets utbildningscenter finns i de socioekonomiskt mest utsatta områdena där skolor möter utmaningar som är starkt kopplade till en allt mer cementerad bostadssegregation. Barnen som växer upp i dessa områden får ofta mindre stöd och studiero i sin hemmiljö än genomsnittet. Det ställer extra stora krav på de verksamma lärarna som behöver svara på behov som ligger bortom de rent pedagogiska.

– Berättarministeriet har drygt sju års erfarenhet av tätt arbete med lärare som hanterar dessa utmaningar. Vår lokala närvaro har varit och är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett relevant stöd för skolorna i våra upptagningsområden, i synnerhet för lärarna. Vi har en unik insyn i deras vardag och de specifika förutsättningar och behov som finns representerade. Vi ser fram emot att bidra till att skapa lösningar utifrån den samlade erfarenheten, säger Dilsa Demirbag-Sten.


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.