2020-10-05 16:18Pressmeddelande

Berättarministeriet kartlägger lärares förutsättningar och behov

Vad behöver lärare i socioekonomiskt utsatta områden för att skapa förutsättningar för sina elever att lyckas med sin skolgång? Enligt lärarna själva: språkutvecklande arbetssätt, kreativ pedagogik och digitala verktyg i undervisningen. Det framkommer i en ny rapport publicerad av Berättarministeriet.

Berättarministeriet är en icke vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Stiftelsen är en riktad insats för elever och lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och unga, med stort fokus på stöd till lärare i årskurserna 2 till 6, genom pedagogisk kompetensutveckling och ett brett utbud av kostnadsfria och kreativa läromedel förankrade i läroplanen.

Rapporten Man lär sig av varandra och är aldrig fullärd” har sammanställts av Berättarministeriet tillsammans med KTH, Demoskop, Ramböll och Novus. Sammanställningen baseras på Berättarministeriets erfarenheter av åtta års nära samverkan med lärare i några av Sveriges socioekonomiskt utsatta storstadsområden.   

 

I rapporten beskriver enskilda lärare sina stödbehov som bland annat handlar om digitalt lärande och digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt och arbetssätt som främjar kreativitet och kritiskt tänkande.

 

– Lärarna berättar för oss att de är i behov av professionsutveckling som är nära undervisningen. Lärarnas värdefulla synpunkter, tillsammans med Berättarministeriets erfarenhet av att sedan 2011 driva utbildningscenter i några av Sveriges socioekonomiskt utsatta områden, ger oss en gedigen grund att stå på när vi nu utformar fortbildningsinsatserna, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet. 

 

Utifrån de stödbehov som rapporten identifierar har Berättarministeriet inlett ett unikt uppdrag genom Stockholms stad – att fortbilda lärare i utvalda områden. Den första pilotfortbildningen har startat under höstterminen 2020 i Husby och Hagsätra i sammanlagt åtta skolor. I en ny samverkan med Skolverket fortbildar Berättarministeriet samtidigt skolornas skolledare i ett pedagogiskt ledarskap som stärker skolan som lärande organisation med fokus på elevernas språk- och kunskapsutveckling.  Fortbildningsinsatserna är riktade och skräddarsydda utifrån de specifika utmaningar som skolorna identifierat.

 

Martina Olsson är en av de lärare i Stockholm som tillsammans med sitt arbetslag har gått en av de första fortbildningarna.

 

–Det är angeläget att vi lärare ges utrymme till professionsutveckling anpassad till just våra elevers behov. Det kollegiala utbytet som det här innebär är också oerhört värdefullt och jag ser fram emot att få utbilda mig tillsammans med hela mitt arbetslag, säger hon.

Rapporten och Berättarministeriets nya uppdrag presenterades den 5 oktober under ett webbsänt seminarium som en del av Innovationsveckan. Med utgångspunkt i rapporten diskuterade regeringens särskilda utredare Björn Åstrand behovet av riktade insatser till skolan och vilka faktorer som är kritiska för att öka likvärdigheten på lång sikt.

Klara Denckert från Ramböll gav en presentation av bakgrunden och rapportens centrala innehåll.

I seminariet deltog även Annica Pinton, biträdande rektor på Rinkebyskolan, och Martina Olsson, förstelärare på Bandhagens skola, i samtal med Maria Wallin, strategisk ledare på Berättarministeriet, om skolans behov.

 

Rapporten och Berättarministeriets nya uppdrag presenterades den 5/10 vid ett webbsänt seminarium som en del av Innovationsveckan. Webbinariet går att se i sin helhet här. 

 

Med utgångspunkt i rapporten diskuterar särskild utredare Björn Åstrand behovet av riktade insatser till skolan och vilka faktorer som är kritiska för att öka likvärdigheten på lång sikt. Medverkar på seminariet gör bland lärare och skolledare också Klara Denckert från Ramböll samt Maria Wallin, strategisk ledare på Berättarministeriet 

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.