2019-08-13 15:11Pressmeddelande

Berättarministeriet avslutar verksamhet i Södertälje efter 8 år

Hösten 2011 öppnade Berättarministeriet verksamhetens första utbildningscenter i Södertälje. På uppdrag av kommunen skulle Berättarministeriet verka som ett stöd för elever i åldrarna 8–18 år med fokus på det skrivna ordet. Visionen var att bygga en verksamhet som stöttade lärarna i kommunen i sin dagliga undervisning och att bli ett tryggt, kreativt och utvecklande rum där kommunens elever kunde utforska och stärka sin språklust. Det var starten på en fantastisk resa som nu har nått sitt slut. Under hösten 2019 kommer Berättarministeriet att avveckla verksamheten i Södertälje.

Bakgrund till beslutet

Skolresultaten i Södertälje har höjts varje år under de senaste åtta åren. I takt med att resultaten i grundskolan förbättrats har Södertälje kommun fattat beslutet att framöver stärka aktiviteter riktade till barn i förskoleåldrar och deras familjer i högre utsträckning. Behovet av aktiviteter riktade till den målgruppen bedöms som stort och är prioriterade. Som ett led i detta har kommunen närmat sig Berättarministeriet för att förhöra sig om stiftelsen skulle ha möjlighet att rikta in vår verksamhet till nya, yngre målgrupper. Vi delar kommunens syn på att insatser för elevers språk- och läslust i tidig ålder är oerhört viktiga, men har efter noggranna överväganden kommit fram till att det finns andra aktörer som är bättre lämpade att erbjuda den typen av verksamhet till kommunen. Berättarministeriets verksamhet och uppdrag bygger på att vara ett pedagogiskt stöd för skolklasser i grundskolan och vi har jobbat upp en expertis på området i över åtta år. Vi har därför fattat beslutet att istället avveckla utbildningscentret i Södertälje och avsluta all verksamhet i kommunen.  Avvecklingen påbörjas i augusti 2019. Beslutet påverkar inte verksamheten i Berättarministeriets övriga utbildningscenter i Husby, Hagsätra och Gamlestaden, Göteborg. Där fortgår program- och volontärverksamheten som vanligt.

Vi är hedrade och tacksamma över att vi under dessa år i Södertälje har fått förtroendet att verka för ett Sverige där alla barn och unga, oavsett bakgrund, får en god och jämlik utbildning. Vi ser de senaste årens förbättrade skolresultat i kommunen som en bekräftelse på att Berättarministeriets verksamhet har bidragit till en önskvärd utveckling för Södertäljes elever och lärare och lämnar Södertälje trygga i förvissningen om att kommunens resurser fortsatt utnyttjas till att stötta barn och unga där behovet bedöms vara som störst. Vi är tacksamma och stolta över det engagemang och förtroende vi mött från lärare, volontärer, och alla vi samarbetat med längs vägen. Under alla år i Södertälje har vi mötts av engagerade aktörer inom skolan som metodiskt och målmedvetet arbetat för att ge elever en så bra skolgång som möjligt trots stora utmaningar. Över 17 000 barnbesök har gjorts i utbildningscentret sedan det öppnade.

Har du frågor angående beslutet är du välkommen att vända dig till Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten på dilsa.ds@berattarministeriet.se .

 


Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga verksamhet.  Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.